Sấm Trạng Trình


Chương Nhất
1 – Vận lành mừng gặp tiết lành
2 – Thấy trong quôc ngữ lập thành nên câu
3 – Một câu là một nhiệm màu
4 – Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao
5 – Trải vì sao mây che Thái ất
6 – Thủa cung tay xe nhật phù lên
7 – Việt Nam khởi tổ xây nên
8 – Lạc Long ra trị đương quyền một phương
9 – Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
10 – Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
11 – Đến đinh Hoàng nối ngôi cửu ngũ
12 – Mở bản đồ rủ aó chấp tay
13 – Nhự đao phút chốc đổi thay
14 – Tập bát tử rày quyền đã nổi lên
15 – Đông a âm vị nhi thuyền
16 – Nam phương kỳ mộc bổng liền lại sinh
17 – Chấn cung hiện nhật quang minh
18 – Sóng lay khôn chống trường thành bền cho
19 – Đoài cung vẽ rạng trăng thu
20 – Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn
21 – Sáng cửu thiên ám vầng hồng nhật
22 – Dưới lẫn trên n( vẫn uống quen
23 – Sửa sang muôn việc cầm quyền
24 – Ngồi không ai dễ khẫng nhìn giúp cho
25 – Kià liệt vương khí hư đồ ủng
26 – Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn
27 – Trời sinh ra những kẻ gian
28 – Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham taì
29 – Áo vàng ấm áp đà hay
30 – Khi sui đấp núi khi say xây thành
31 – Lấy đạt điền làm công thiên hạ
32 – Được mấy năm đất lở giếng mòn
33 – Con yết ạch ạch tranh khôn
34 – Vô gìa mợ hội mộng tôn làm chùa
35 – Cơ trời xem đã mê đồ
36 – Đã đô lại muốn mở đô cho người
37 – ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
38 – Suốt vạn dân cưu giận nhân than
39 – Dưới trên dốc chí lo toan
40 – Những đua bán nước bán quan làm giàu
41 – Thống rủ nhau làm mồi phú quí
42 – Mấy trung thần có chí an dân
43 – Đua nhau làm sự bất nhân
44 – Đả tuần bốn bể lại tuần đầu non
45 – Dư đồ chia xẻ càn khôn
46 – Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau
47 – Vội sang giàu giết người lấy của
48 – Sự có chăng mặc nọ ai đôi
49 – Việc làm thất chính tơi bời
50 – Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ

51 – Xem tượng trời đả gia ra trước
52 – Còn hung hăng bạc ngược qúa xưa
53 – Cuồn phong cả sớm liền trưa
54 – Đả đờn cửu khúc còn thơ thi đề
55 – ấy Tần Vương ngờ u mê chẳng biết
56 – Để vạn dân dê laị giết dê
57 – Luôn năm trật vật đi về
58 – Âm binh ở giửa nào hề biết đâu
59 – Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
60 – Cũng một lòng trời chống khác nào
61 – Xem người dường vững chiêm bao
62 – Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
63 – Một góc thành làm tâm chứng quỷ
64 – Đua một lòng ích kỷ hại nhân
65 – Bốn phương rơì rở hồng trần
66 – Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần
67 – Tiếc là những xuất dân làm bạo
68 – Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau
69 – Nhân danh trọn hết đâu đâu
70 – Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
71 – Hùm già lạc dấu khôn về
72 – Mèo non chi chí tìm về cố hương
73 – Chân dê móng khởi tiêu tường
74 – Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
75 – Nội thành ong ỏng hư kinh
76 – Đầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
77 – Bở mồ hôi Bắc giang tái mã
78 – Giữa hai xuân bỗng phá tổ long
79 – Quốc trung kinh dụng cáo không
80 – Giữa năm giả lại kiểm hung mùa màng
81 – Gà đâu sớm gáy bên tường
82 – Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không
83 – Thủy binh cờ phất vầng hồng
84 – Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
85 – Đứng hiên ngang đố ai biết trước
86 – ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?
87 – Ai còn khoe trí khoe năng
88 – Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
89 – Chưa từng thấy đời nào sự lạ
90 – Bổng khiến người dá hoạ cho dân
91 – Muốn bình sao chẳng lấy nhân
92 – Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày
93 – Đả nên si Hoàn Linh đời Hán
94 – Đúc tiền ra bán tước cho dân
95 – Xung xoe những rắp cậy quân
96 – Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đã công
97 – Máy hoá công nắm tay dễ ngõ
98 – Lòng báo thù ai dễ đã ngờ uôi
99 – Thung thăng tưởng thấy đạo trời
100 – Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra

101 – Cát lầm bốn bể can qua
102 – Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về
103 – Quân hùng binh nhuệ đầy khe
104 – Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời
105 – Bấy gia+ý càng khốn thay ôi
106 – Quỉ ma trật vật biết trời là đâu ?
107 – Thương những kẻ ăn rau ăn giới
108 – Gặp nước bung con cái ẩn đâu
109 – Báo thù ấy chẳng sai đâu
110 – Tìm non có rẩy chừng sau mới toàn
111 – Xin những kẻ hai lòng sự chúa
112 – Thấy đâu hơn thì phụ thưả ân
113 – Cho nên phải báo trầm luân
114 – Ai khôn mới được bảo thân đời này
115 – Nói cho hay khảm cung rồng dấy
116 – Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
117 – Chữ rằng lục thất nguyệt gian
118 – Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
119 – Hể nhân kiến đã dời đất cũ
120 – Thì phụ nguyên mới chổ binh ra
121 – Bốn phương chẳng động can qua
122 – Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi
123 – Bấy gia+ý mở rộng qui khôi
124 – Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn
125 – Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
126 – Hoàng phúc xưa đã định tây phong
127 – Làu làu thế giới sáng trông
128 – Lồ lộ mặt rồng đầu có chử vương
129 – Rỏ sinh tài lạ khác thường
130 – Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài
131 – Xem ý trời có lòng đaĩ thánh
132 – Đốc sinh hiền điều đỉnh nội mai
133 – Chọn đầu thai những vì sao cả
134 – Dùng ở tay phụ tá vương gia
135 – Bắc phương chính khí sinh ra
136 – Có ông Bạch sĩ điều hoà hôm mai
137 – Song thiên nhật rạng sáng soi
138 – Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường
139 – Đời này thánh kế vị vương
140 – Đủ no đạo đức văn chương trong mình
141 – Uy nghi trạng mạo khác hình
142 – Thác cư một gốc kim tinh phương đoài
143 – Cùng nhau khuya sớm dượng nuôi
144 – Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân
145 – Binh thơ mấy quyển kinh luân
146 – Thiên văn điạ lý nhân luân càng mầu
147 – Ở đâu anh hùng hẳn biết
148 – Xem sắc mây đã biết thành long
149 – Thánh nhân cư có thụy cung
150 – Quân thần đã định gìn lòng chớ tham

151 – Lại dặn đấng tú nam chí cả
152 – Chớ vội vàng tất tả chạy rong
153 – Học cho biết lý kiết hung
154 – Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi
155 – Hể trời sinh xuống phải thì
156 – Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông
157 – Kià những kẻ vội lòng phú quí
158 – Xem trong mình một thí đều không
159 – Ví dù có gặp ngư ông
160 – Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng
161 – Xin khuyên đấng thời trung quân tử
162 – Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh
163 – Âm dương cơ ngẩu ngô sinh
164 – Thái nhâm thái ất trong mình cho hay
165 – Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng
166 – Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
167 – Võ thông yên thủy thần kinh
168 – Được vào trận chiến mới càng biến cơ
169 – Chớ vật vờ quen loài ong kiến
170 – Biết ray tay miệng biếng nói không
171 – Ngỏ hay gặp hội mây rồng
172 – Công danh choi chói chép trong vân đaì
173 – Bấy giờ phỉ sức chí trai
174 – Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình
175 – Nặng lòng thật có vĩ kinh
176 – Cao tay mới gẩm biết tình năm nao
177 – Trên trời có mấy vì sao
178 – Đủ no biền tướng anh hào đôi nơi
179 – Nước Nam thường có thánh tài
180 – Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường
181 – So mấy lời để tàng kim quỉ
182 – Chờ hậu mai có chí sẽ cho
183 – Trước là biết nẽo tôn phò
184 – Sau là cao chí biết lo mặc lòng
185 – Xem đoài cung đến thời bất tạo
186 – Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau
187 – ngờ uôi lòng tham tước tham giàu
188 – Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân
189 – Trẻ con mang mệnh tướng quân
190 – Ngở oai đã dấy ngở nhân đã nhường
191 – Ai lấy gương vua U thủa trước
192 – Loạn ru vì tham ngược bất nhân
193 – Đoài phương ong khởi lần lần
194 – Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn
195 – Man mác một đỉnh Hoành Sơn
196 – Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù
197 – ấy là những binh thù Thái Thái
198 – Lòng trời xui ai nấy biết ru ?
199 – Phá điền đầu khỉ cuối thu
200 – Tái binh mới động thập thò liền sang

201 – Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết
202 – Vẽ laị thêm hung kiệt mất mùa
203 – Lưu tinh hiện trước đôi thu
204 – Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm
205 – Xem thấy những sương săm tuyết lạnh
206 – Loài bất bình tranh mạnh hung hăng
207 – Thành câu cá, lưả tưng bừng
208 – Kẻ ngàn đông Hải người rừng Bắc Lâm
209 – Chiến trường chốn chốn cát lầm
210 – Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
211 – Sang thu chín huyết hồng tứ giả
212 – Noi đàng dê tranh phá đôi nơi
213 – Đua nhau đồ thán quần lê
214 – Bấy giờ thiên hạ không bề tưạ nương
215 – Kẻ thì phải thủa hung hoang
216 – Kẻ thì binh hoả chiến trường chết oan
217 – Kẻ thì mắc thửa hung tàn
218 – Kẻ thì bận của bổng toan khốn mình
219 – Muông vương dựng ổ cắn tranh
220 – Điều thì làm chước xuất binh thủ thành
221 – Bời bời đua mạnh tranh giành
222 – Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày
223 – Bể thanh cá phải ẩn cây
224 – Đất bằng nổi sấm cát bay mịt mù
225 – Nào ai đã dễ nhìn U
226 – Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn
227 – Cây bay lá lưả đôi ngàn
228 – Một làng còn mấy chim đàn bay ra
229 – Bốn phương cùng có can qua
230 – Làm sao cho biết nơi nào bảo thân
231 – Đoài phương thức có chân nhân
232 – Quần tiên khởi nghỉa chẳng phân hại người
233 – Tìm cho được chốn được nơi
234 – Thái nguyên một giãi lần chơi trú đình
235 – Bốn bề núi đá riểu quanh
236 – Một đường tiểu mạch nương mình dấy an
237 – Hể đông nam nhiều phen tàn tạc
238 – Tránh cho xa kẻo mắc đao binh
239 – Bắc kinh mới thật đế kinh
240 – Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào
241 – Chim hồng vổ cánh bay cao
242 – Tìm cho được chốn mới vào thần kinh
243 – Ai dễ cứu con thơ sa giếng
244 – Đưa một lòng tranh tiếng dục nhau
245 – Vạn dân chịu thủa u sầu
246 – Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho
247 – Cấy cày thu đải thời mùa
248 – Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai
249 – Nhân ra cận duyệt viễn lai
250 – Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

251 – Xem tượng trời biết đường đời trị
252 – Gẩm về sau họ Lý xưa nên
253 – Giòng nhà để lấy dấu truyền
254 – Gẩm xem bốn báu còn in đời đời
255 – Thần qui cơ nổ ở trời
256 – để làm thần khí thủa nơi trị trường
257 – Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
258 – Sông Bảo Giang thiên định ai hay
259 – Lục thất cho biết ngày dày
260 – Phụ nguyên ấy thực ở dầy tào khê
261 – Có thầy nhân thập đi về
262 – Tả phụ hửu trì cây cỏ làm binh
263 – Giốc hết sức sưả sang vương nghiệp
264 – Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
265 – Ra tay điều chỉnh hộ may
266 – Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
267 – Lọ là phải nhọc kéo quân
268 – Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về
269 – Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng
270 – Lộ ngủ tinh trinh tượng thái hanh
271 – Ân trên vũ khí vân hành
272 – Kẻ thơ ký tuý kẻ canh xuân đài
273 – Bản đồ chảng sót cho ai
274 – Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn
275 – Vấng nền vương cha truyền con nối
276 – Doỉ muôn đời một mối xa thư
277 – Bể kình tâm lặng bằng tờ
278 – Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân
279 – Au vàng khỏe đặt vững chân
280 – Càng bền thế nước vạn xuân lâu daì
Chương Nhì
281 – Vưà năm nhâm tý xuân đầu
282 – Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời
283 – Quyển vàng mở thấy sấm trời
284 – Từ đinh đổi đời chí lửục thất gian
285 – Một thời có một tôi ngoan
286 – Giúp trong việc nước gặp an thái bình
…………………………..
…………………………..
287 – Luận chung một tập kim thời
288 – Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
289 – Trượng phu có chí thời coi
290 – Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng
291 – Tài nầy nên đấng vẽ vang
292 – Biết chừng đời trị biết đường đời suy
293 – Kể từ nhân đoản mà đi
294 – Số chưa gặp thì biết hoà chép ra
295 – Tiếc thay hiền sĩ bao già
296 – Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
297 – Thử cho tay giúp ra dùng
298 – Tài này so cùng tài trước xem sao
299 – Trên trời kể chín tầng cao
300 – Tay nghe bằng một ti hào biết hay

301 – Hiềm vì sinh phải thời này
302 – Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời
303 – Hợp đà thay thánh nghìn tài
304 – Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời
305 – Nói ra thì lậu sự đời
306 – Trái tai phải lụy tài trai khôn luần
307 – Nói ra ám chúa bội quân
308 – Đương thời đời trị xoay vần được đâu
309 – Chờ cho nhân đoản hết sau
310 – Đến chừng đời ấy thấy âu nhiều nàn
311 – Trời xui những kẻ ắt gian
312 – Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay
313 – Vua nào tôi ấy đã bày
314 – Trên đầu bất chính duới nay dấy loàn
315 – Đua nhau bội bạn nghịch vi
316 – ích gia phi kỷ dân thì khốn thay
317 – Tiếc tài gẩm được thời hay
318 – Đã sao như vậy ra tay sẽ dùng
319 – Tài trai có chí anh hùng
320 – Muốn làm tướng suý lập công xưng đời
321 – Khá xem nhiệm nhặt tộ trời
322 – Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng
323 – Đi tìm cho đến đế cung
324 – Rấp phù xuất lực đế cung được toàn
325 – Bảo nhau cương kỷ cho tường
326 – Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
327 – Chờ cho động đất chuyển trời
328 – Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
329 – Còn bên thì náu chưa xong
330 – Nhân lực cướp lấy thiên công những là
331 – Đời ấy những quỉ cùng ma
332 – Chẳng còn ở thật người ta đâu là
333 – Trời cao đất rộng bao xa
334 – Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
335 – Dù trai ai chửa biết tường
336 – Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này
337 – Ý ra lục thất gian nay
338 – Thời vận đã định thời nầy hưng vương
339 – Trí xem nhiệm nhặt cho tường
340 – Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
341 – Vua ngự thạch bàn xa thay
342 – Đại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
343 – Gà kêu vượn hót vang lừng
344 – Đường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò
345 – Nhân dân vắng mạt bằng tờ
346 – Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay
347 – Vua còn cuốc nguyệt cày mây
348 – Phong điều vũ thuận thú rày an dân
349 – Phong đăng hoà cóc chứa chang
350 – Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây

351 – Chính cung phương khảm vần mây
352 – Thức thay thiên tử là nay trị đời
353 – Anh hùng trí lượng thời coi
354 – Công danh chấng ngại tìm đòi ra đi
355 – Tìm lên đến thạch bàn khê
356 – Có đất sinh thánh bên kia cuối làng
357 – Nhìn đi nhìn lại cho tường
358 – Chửa có sinh vương đâu là
359 – Chẳng tìm thì đến bình gia
360 – Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình
361 – Nhìn xem phong cảnh cũng xinh
362 – Tả long triều lại có thành đợt vây
363 – Hửu hổ uấn khúc giang này
364 – Minh đường thất diệu trước bày mặt tai
365 – Ở xa thấy một con voi
366 – Cúi đầu quen bụi trông hồ sâu
367 – ấy điềm thiên tử về chầu
368 – Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời
369 – Song thiên nhật nguyệt sáng soi
370 – Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
371 – Đến đời thịnh vượng còn lâu
372 – Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
373 – Khuyên cho đông bắc nam tây
374 – Muốn làm tướng suý thì xem trông này
375 – Thiên sinh thiên tử ư hoả thôn
376 – Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
377 – Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
378 – Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
379 – Kià cơn gió thổi lá rung cây
380 – Rung bắc sang nam đông tới tây
381 – Tan tác kiến kiều an đất nước
382 – Xác xơ cổ thụ sạch am mây
383 – Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
384 – Hưng điạ tràng giang hoá nước đầy
385 – Một gió một yên ai sùng baí
386 – Cha con người Vĩnh Bảo cho hay
387 – Con mùng búng tít con quay
388 – Vù vù chong chóng gió bay trên đài
389 – Nhà cha cửa đóng then cài
390 – …mầm sấm động hỏi người đông lân
391 – Tiếc tám lạng thương nửa cân
392 – Biết rằng ai có du phần như ai
393 – Bắt tay nằm nghĩ dông dài
394 – Thương người có một lo hai phận mình
395 – Canh niên tân phá
396 – Tuất hợi phục sinh
397 – Nhị ngủ dư bình
398 – Long hổ xà đầu khởi chiến tranh
399 – Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 – Mã đề dương cước anh hùng tận

401 – Thân dậu niên lai kiến thái bình
402 – Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
403 – Có một đàn xà đánh lộn nhau
404 – Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
405 – Lợn kia làm quái phải sai đầu
406 – Chuột nọ lăm le mong cản tổ
407 – Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
408 – Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
409 – Tìm về quê củ bắt ngứa tàu
410 – Cửu cửu kiền khôn dĩ định
411 – Thanh minh thời tiết hoa tàn
412 – Trức đáo dương đầu mã vĩ
413 – Hồ binh bát vạn nhập trường an
414 – Bảo Giang thiên tử xuất
415 – Bất chiến tứ nhiên thành
416 – Lê dân bảo bảo noản
417 – Tứ haỉ lạc âu ca
418 – Dục đức thánh nhân hương
419 – Qúa kiều cư bắc phương
420 – Danh vi Nguyễn gia tử
421 – Kim tịch sinh ngưu lang
422 – Thượng đại nhân bất nhân
423 – Thánh ất dĩ vong ân
424 – Bạch hổ kim đaí ấn
425 – Thất thập cổ lai xuân
426 – Bắc hữu kim thành tráng
427 – Nam tạc ngọc bích thành
428 – Hỏa thôn đa khuyển phệ
429 – Mục giả dục nhân canh
430 – Phú quí hồng trần mộng
431 – Bần cùng bạch phát sinh
432 – Anh hùng vương kiếm kích
433 – Manh cổ đổ thái bình
434 – Nam Việt hữu Ngưu tinh
435 – Quá thất thân thủy sinh
436 – Điạ giới sĩ vị bạch
437 – Thủy trầm nhi bắc kinh
438 – Kỷ mã xu dương tẩu
439 – Phù kê thăng đại minh
440 – Trư thử giai phong khởi
441 – Thìn mão xuất thái bình

442 – Phân phân tùng Bắc khởi
443 – Nhiểu nhiểu xuất đông chinh
444 – Bảo giang thiên tử xuất
445 – Bất chiến tự nhiên thành
446 – Thủy trung tàng bảo cái
447 – Hứa cập thánh nhân hương
448 – Mộc hạ châm châm khẩu
449 – Danh thế xuất nan lương
450 – Danh vi nguyễn gia tử
451 – Tinh bản tại ngưu lang
452 – Mại dử lê viện dưỡng
453 – Khởi nguyệt bộ đại giang
454 – Hoặc kiều tam lộng ngạn
455 – Hoặc ngụ kim lăng cương
456 – Thiên dử thần thức thụy
457 – Thụy trình ngũ sắc quang
458 – Kim kê khai lựu điệp
459 – Hoàng cái xuất quí phương
460 – Nhân nghĩa thùy vi địch
461 – Đạo đức thực dữ đương

462 – Tộ truyền nhị thập ngũ
463 – Vận khải ngũ viên trường
464 – Vận đáo dương hầu ách
465 – Chấn đoài cương bất trường
466 – Quần gian đạo đanh tự
467 – Bách tính khổ tai ương
468 – Can qua tranh đấu khởi
469 – Phạm địch tánh hung hoang
470 – Ma vương sát đại quỉ
471 – Hoàng thiên tru ma vương
472 – Kiền khôn phú taỉ vô lương
473 – Đào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
474 – Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 – Đảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
476 – Ta hồ vô phụ vô quân
477 – Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành
478 – Đoài phương phước điạ giáng linh
479 – Cửu trùng thụy ứng long thành ngũ vân
480 – Phá điền thiên tử giáng trần
481 – Dũng sỉ nhược hải mưu thần như lâm
482 – Trần công naỉ thị phúc tâm
483 – Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
484 – Tướng thần hệ xuất y chu
485 – Thứ ky phục kiến đường ngờ u thi hành
486 – Hiệu xưng thiên hạ thaí bình
487 – Đông tây vô sứ nam thành quốc gia