2 thoughts on “Ming’s journey – Xinjiang – Illy & Heavenly mountain

  1. Anonymous

    Cảm ơn Bạn đã cho mọi ngươi xem và biết đến ảnh của Ming, ảnh thực sự rất rất rất đẹp, cảm ơn bạn rất nhiều 😀

  2. vicky1269

    Cảm ơn Bạn đã cho mọi ngươi xem và biết đến ảnh của Ming, ảnh thực sự rất rất rất đẹp, cảm ơn bạn rất nhiều 😀

Comments are closed.