Ra ngoại ô

Ngày Chủ nhật theo bạn về quê 😛 chỉ cách Sài Gòn khoảng 20km nhưng yên  bình dễ sợ.

InstagramCapture_773aa099-3c4a-47e5-be4f-04f2f1fe9cac

InstagramCapture_9b302fe4-57b2-4a1d-9fcf-c80fe40c4571

là trời hay là nước?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s