Tiền giấy CMDTDC

1. Phát hành năm 1946


.


.


.

.

.

2. Phát hành năm 1947


.


.

.

.

3. Phát hành năm 1948

.

.


.

.


.


.

.

.

.

4. Phát hành năm 1949


,


.

.

.

5. Phát hành năm 1950

.

.

.

.

6. Phát hành năm 1951

Năm 1951, Ngân Khố được đổi tên thành Ngân Hàng Quốc Gia VN và ngân hàng này được đổi tên thành Ngân Hàng Nhà nước VN năm 1961.


.


.


.


.


.


.


.

.

.

7. Phát hành năm 1953

.

.

.

8. Phát hành năm 1958

.


.


.


.


.


.


.

.

.

9. Phát hành năm 1964

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s