Giai đoạn Phong kiến (968-1945)

Tiền giấy:

Thông bảo hội sao (phát hành năm 1396) (do Hồ Quý Ly phát hành nhưng vẫn tính vào Nhà Trần)

.

.

Tiền xu:

Nhà Đinh (968 – 979)

Đinh  Tiên Hoàng – Đại (Thái) Bình Hưng Bảo

 

 

 

Nhà Tiền Lê (980 – 1009)

Lê Đại  Hành – Thiên  Phúc Trấn  Bảo

 

 

 

Nhà Lý (1009 – 1225)

Lý  Thái  Tổ – Thuận Thiên Đại  Bảo

Lý Thái  Tông – Minh Đạo  Thông Bảo, Minh Đạo  Nguyên Bảo

Lý Anh Tông –  Đại Định Thông Bảo, Thiên Cảm Thông Bảo, Thiên Cảm  Nguyên Bảo

Lý Cao Tông – Thiên Tư Thông Bảo, Trị  Bình  Thông Bảo, Trị Bình  Nguyên Bảo

 

 

 

Nhà Trần (1225 – 1400)

Trần Thái Tông – Nguyên Phong Thông Bảo, Kiến Trung Thông Bảo

Trần Minh Tông – Đại  Khánh  Thông Bảo, Khai Thái  Nguyên Bảo

Trần Dụ Tông – Thiệu  Phong Nguyên  Bảo, Thiệu  Phong Thông Bảo, Đại Trị Thông Bảo, Đại  Trị Nguyên Bảo

 

 

 

Nhà Hồ (1400 – 1407)

Hồ Quý Ly – Thánh Nguyên Thông Bảo

 

 

 

Nhà Hậu  Trần (1409 – 1413)

Trần Quý Khoáng – Thiên  Khánh Thông Bảo

 

 

 

Nhà Hậu Lê

gồm  hai giai đoạn: Lê sơ (1428-1527) và Lê trung hưng (1533-1789).


Lê Sơ (1428 – 1527)

Lê Thái  Tổ  – Thuận  Thiên Nguyên Bảo

Lê Thái  Tông – Thiệu  Bình  Thông Bảo, Đại  Bảo Thông Bảo

Lê Nhân Tông – Thái Hòa Thông Bảo, Diên Ninh Thông Bảo

Lê Nghi Dân – Thiên Hưng Thông Bảo

Lê Thánh  Tông – Quang Thuận Thông Bảo, Hồng  Đức Thông Bảo

Lê Hiến Tông – Cảnh  Thống Thông Bảo

Lê Uy Mục – Đoan Khánh  Thông  Bảo

Lê Tương Dực – Hồng  Thuận Thông Bảo

Lê Chiêu Tông – Quang Thiệu Thông Bảo

Lê Cung Hoàng – Thống  Nguyên Thông Bảo

 

 

 

Nhà  Mạc (1527-1592)

Mạc Đăng Dung – Minh Đức  Nguyên Bảo, Minh Đức Thông Bảo

Mạc Đăng Doanh – Đại  Chính  Thông Bảo

Mạc Phúc  Hải – Quảng  Hòa  Thông Bảo

Mạc  Phúc Nguyên – Vĩnh  Định Thông Bảo, Vĩnh  Định  Chí Bảo

Mạc  Kính Dụng – Thái  Bình  An Pháp

 

 

 

Lê Trung Hưng (1533 – 1789)

Lê Trang Tông – Nguyên Hòa Thông Bảo

Lê Thế Tông – Gia Thái  Thông Bảo

Lê Thần Tông – Vĩnh  Thọ Thông Bảo

Lê Huy Tông – Vĩnh Trị Thông Bảo, Vĩnh  Trị Nguyên Bảo, Vĩnh Trị Chí Bảo, Chính Hòa Thông Bảo

Lê Dụ Tông – Vĩnh  Thịnh  Thông Bảo, Bảo Thái Thông Bảo

Lê Hiền Tông – Cảnh Hưng Thông Bảo, Cảnh Hưng Trung Bảo, Cảnh Hưng Chí Bảo, Cảnh Hưng Vĩnh Bảo, Cảnh Hưng Thái Bảo, Cảnh Hưng Cự Bảo, Cảnh Hưng Trọng Bảo, Cảnh Hưng Tuyền Bảo, Cảnh Hưng Thuận Bảo, Cảnh Hưng Chính Bảo, Cảnh Hưng Nội Bảo, Cảnh Hưng Dụng Bảo, Cảnh Hưng Lai Bảo, Cảnh Hưng Thận Bảo, Cảnh Hưng Đại Bảo, Cảnh Hưng Đại Tiền

Lê Mẫn Đế – Chiêu Thống Thông Bảo

 

 

.

Nhà Tây Sơn (1778 – 1802)

Nguyễn Nhạc –  Thái Đức Thông Bảo

Nguyễn Huệ – Quang Trung Thông Bảo, Quang Trung Đại Bảo

Nguyễn Quang Toản – Cảnh Thịnh Thông Bảo, Cảnh Thịnh Đại Bảo, Bảo Hưng Thông Bảo

 

 

.

Nhà Nguyễn (1802 – 1945)

Các chúa Nguyễn – Thái Bình Thông Bảo, Thiên Minh Thông Bảo,

Nguyễn Thế Tổ – Gia Hưng Thông Bảo, Gia Long Thông Bảo, Bạc thỏi Gia Long

Nguyễn Thánh Tổ – Minh Mạng Thông Bảo

Nguyễn Hiến Tổ – Thiệu Trị Thông Bảo

Nguyễn Dực Tông – Tự Đức Thông Bảo, Tự Đức Bảo Sao, Thoi vàng Tự Đức

Nguyễn Giản Tông – Kiến Phúc Thông Bảo

Nguyễn Hàm Nghi – Hàm Nghi Thông Bảo

Nguyễn Cảnh Tông – Đồng Khánh Thông Bảo

Nguyễn Thành Thái – Thành Thái Thông Bảo

Nguyễn Duy Tân – Duy Tân Thông Bảo

Nguyễn Hoang Tông – Khải Định Thông Bảo

Nguyễn Bảo Đại – Bảo Đại Thông Bảo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s