Nhà Lý

Lý  Thái  Tổ

Thuận Thiên Đại  Bảo

.

.

.

Lý Thái  Tông

*Minh Đạo  Thông Bảo

*Minh Đạo  Nguyên Bảo

.

.

.

Lý Anh Tông

*Đại Định Thông Bảo

*Thiên Cảm Thông Bảo

*Thiên Cảm  Nguyên Bảo

.

.

.

Lý Cao Tông – Thiên Tư Thông Bảo, Trị  Bình  Thông Bảo, Trị Bình  Nguyên Bảo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s