Nhà Hậu Lê (Lê Trung Hưng)

Lê Trang Tông

*Nguyên Hòa Thông Bảo

.

.

.

Lê Thế Tông

*Gia Thái  Thông Bảo

.

.

.

Lê Thần Tông

*Vĩnh  Thọ Thông Bảo

.

.

.

Lê Huy Tông

*Vĩnh Trị Thông Bảo

*Vĩnh  Trị Nguyên Bảo

*Vĩnh Trị Chí Bảo

*Chính Hoà  Thông Bảo

.

.

.

Lê Dụ Tông

*Vĩnh  Thịnh  Thông Bảo

.

*Bảo Thái Thông Bảo

.

.

.

Lê Hiền Tông

* Cảnh Hưng Thông Bảo

* Cảnh Hưng Trung Bảo

* Cảnh Hưng Chí Bảo

.

* Cảnh Hưng Vĩnh Bảo

.

* Cảnh Hưng Thái Bảo

* Cảnh Hưng Cự Bảo

.

*Cảnh Hưng Trọng Bảo

.

*Cảnh Hưng Tuyền Bảo

.

* Cảnh Hưng Thuận Bảo

.

* Cảnh Hưng Chính Bảo

.

* Cảnh Hưng Nội Bảo

.

* Cảnh Hưng Dụng Bảo

* Cảnh Hưng Lai Bảo

.

* Cảnh Hưng Thận Bảo

* Cảnh Hưng Đại Bảo

.

* Cảnh Hưng Đại Tiền

.

.

.

Lê Mẫn Đế

* Chiêu Thống Thông Bảo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s