Nhà Hậu Lê (Lê Sơ)

Lê Sơ

Lê Thái  Tổ

*Thuận  Thiên Nguyên Bảo

 

.

.

.

Lê Thái  Tông

*Thiệu  Bình  Thông Bảo

.

*Đại  Bảo Thông Bảo

.

.

.

Lê Nhân Tông

*Thái Hòa Thông Bảo

.

*Diên Ninh Thông Bảo

.

.

.

Lê Nghi Dân

*Thiên Hưng Thông Bảo

.

.

.

Lê Thánh  Tông

*Quang Thuận Thông Bảo

.

*Hồng  Đức Thông Bảo

.

.

.

Lê Hiến Tông

*Cảnh  Thống Thông Bảo

.

.

.

Lê Uy Mục

*Đoan Khánh  Thông  Bảo

.

.

.

Lê Tương Dực

*Hồng  Thuận Thông Bảo

.

.

.

Lê Chiêu Tông

*Quang Thiệu Thông Bảo

.

.

.

Lê Cung Hoàng

*Thống  Nguyên Thông Bảo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s