Quang Thuận Thông Bảo

.

Advertisements

One thought on “Quang Thuận Thông Bảo

  1. Hoàng Thanh Tâm

    chất lượng khá tốt, bạn có giao lưu hay trao đổi ko, mình có dư những đồng hồng thuận thông bảo, diên ninh thông bảo, cảnh thống thông bảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s