Thông bảo hội sao

Trích  Đại Việt Sử Ký Toàn Thư:

Mùa hạ, tháng 4, bắt đầu phát [tiền giấy]. Thông bảo hội sao. In xong, ra lệnh cho người đến đổi, cứ 1 quan tiền đồng đổi lấy 1 quan 2 tiền giấy.

Thể thức [tiền giấy]: tờ 10 đồng vẽ rồng, tờ 30 đồng vẽ sóng, tờ 1 tiền vẽ mây, tờ 2 tiền vẽ rùa, tờ 3 tiền vẽ lân, tờ 5 tiền vẽ phượng, tờ 1 quan vẽ rồng.

Kẻ làm tiền giả bị tội chết, ruộng đất, tài sản tịch thu.

 

.

Tháng 4, năm 1936, Hồ Quý Ly phát hành tiền giấy đầu tiên của nước ta với tên gọi  Thông Bảo Hội Sao và đây cũng là tiền giấy duy nhất suốt thời  Phong kiến của nước ta.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s